Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


start

Introduction

Bijna alles over Campanula, bekijk de meest complete lijst met Campanula-namen. Tijdens mijn studie (1980), voor deonderwijsacte L5, aan de RMTuS in Aalsmeer, was mijn keuze voor de afstudeerscriptie, het geslacht Campanula.

For regular additions, follow via Twitter @Klokjesbloem {https://twitter.com/@Klokjesbloem}

* Almost everything about Campanula, look at the most complete list of Campanula names. During my study (1980), for the education act L5, at the RMTuS in Aalsmeer, was my choice for the final thesis, the Campanula genus.

Herman Berteler, here on Kirstenbosch National Botanical Garden Cape Town South Africa

Gefascineerd door de schoonheid van de wilde soorten tijdens onze kampeervakanties en de beroemde “Ster van Bethlehem” (Campanula isophylla), voorheen bij oma thuis, was de keuze niet moeilijk.

* Fascinated by the beauty of wild species during our camping holidays and the famous “Star of Bethlehem” (Campanula isophylla), formerly at Grandma's home, the choice was not difficult.

Mede geïnspireerd door de ervaring in de sierteelt (Fa. van Staaveren - Aalsmeer en Stapoflor Ltd - Palmela, Portugal), was de titel van mijn proefschrift gemakkelijk te kiezen; “Campanula's als snijbloem en potplant” - Herman Berteler, Groesbeek, 1981.

* Inspired also by the experience in floriculture (Fa. van Staaveren - Aalsmeer and Stapoflor Ltd - Palmela, Portugal), the title of my thesis was easy to choose; “Campanula's as cut flowers and pot” - Herman Berteler, Groesbeek, 1981.

Het onderzoek dat volgde was bijna een obsessie en werd het Nederlands grootste assortiment Campanula soorten gehouden en gekweekt in de kweektuin en kassen van Werkenrode in Groesbeek.

* The research that followed was almost an obsession and became the Dutch largest assortment of Campanula species kept and bred in the training garden and greenhouses Werkenrode in Groesbeek.

In de jaren '80 onderhield ik intensieve correspondentie met tientallen botanische tuinen over de hele wereld wat resulteerde in een unieke verzameling literatuur en gepubliceerde artikelen. In 1989 publiceerde ik twee catalogi, een groene en een gele, met auteurs en bibliografieën.

* In the 80s I maintained intensive correspondence with dozens of botanical gardens around the world and a unique collection of literatuur and articles constructed. In 1989 I published two catalogues, one green and one yellow, containing authors and bibliographies.

De groene catalogus bevatte een lijst van alle literatuur, artikelen, wetenschappelijke studies, boeken, tijdschriften, enz. die ik in mijn bezit had. Een lijst van meer dan 250 auteurs en meer dan 360 titels over Campanula, afkomstig uit 30 landen.

* The green catalog included a list of all literature, articles, scientific studies, books, magazines, etc in my possession. A list of more than 250 authors and more than 360 titles about Campanula, coming from 30 countries.

De gele catalogus bevatte een lijst van vergelijkbare omvang met mij nog gezochte en gewenste auteurs en literatuur.

* The yellow catalog contained a list of comparable size with me still wanted and desired authors and literature.

Jaren van verwerking in kaartenbakken, tekenen van zaden, vruchten, bladeren en bloemen, foto's maken van bloemen en planten, stagneerde door de opkomst van computers en door veranderingen in mijn baan. Alles verschoof naar de archiefkast en de anonimiteit, het assortiment viel uit elkaar en verdween. Ik had de herinneringen bewaard, de bestaande archieven, het behoud van sommige soorten in privétuinen en de themaverzameling postzegels; Bluebell-bloemen!.

* Years of literacy in cubbies, signs of seeds, fruits, leaves and flowers, pictures of flowers and plants, stagnated in the rise of computers and by changes in my job. Everything shifted to the filing cabinet and anonymity, the assortment fell apart and disappeared. I had kept the memories, the existing archives, conservation of some species in private gardens and theme collection stamps; Bluebell Flowers!.

C.pyramidalis spontane zaailing - Foto Herman Berteler
C.pyramidalis spontane zaailing - Foto Herman Berteler
C.pyramidalis alba zaailing - Foto Herman Berteler

Een diep verlangen naar het uitwerken van oude plannen bloeide na 20 jaar weer op, als adventiefknop die na jaren van verblijf in een oude ondergrondse wortelstok weer opschiet. Hopelijk krijgt deze exclusieve maar zeer intense hobby nog lang de tijd om verder uit te werken. Het archiveren en samenbrengen van de beschikbare informatie per soort, op de manier die mij praktisch en zinvol lijkt.

* A deep longing for the elaboration of old plans flourished again after 20 years, as a adventiefknop that after years of staying in an old underground rhizome, shoot again. Hopefully time awarded this exclusive but very intense hobby long exercise. Archiving and bring together the available information by species, in the way that my practical and meaningful looks.

Dat veel liefhebbers van de Campanulabloem hier wat aan mogen hebben net als iedereen die interesse toont, vanuit welke hoek dan ook.

* That many fans of the Campanula Flower here something may have just as anyone who shows interest, from any angle whatsoever.

Deze website van Campanula's is gemaakt om alle beschikbare informatie samen te brengen en te verspreiden onder alle geïnteresseerde internetgebruikers. Dit is - een project zonder winstoogmerk. Ik heb geen enkel economisch voordeel van het bestaan van de site. De gegevens over de planten zijn verzameld uit studies, boeken, tijdschriften, kranten en websites waarvan de namen vermeld staan in het “Literatuur raadplegen”. Veel dank aan alle bezoekers die hebben geholpen.

* This website of Campanula's was created to bring together al available information and distribute it to all interested Internet users. This is - a non-profit project. I don't have any economic benefit from the existence of the site. The data about the plants collected from studies, books, magazines, newspapers and websites whose names are listed in the “Literature consult”. Many thanks to all visitors who helped.

Beste bezoekers! Als je iets te delen hebt met anderen (artikelen, foto's, verstandige gedachten), schrijf dan! Alle hulp bij het opzetten en aanvullen van de website is welkom. Neem contact op met Herman Berteler via hermanberteler@yahoo.co.uk.

* Dear visitors! If you have something to share with others (articles, photos, a sensible thoughts), be sure to write! Any help in the formation and replenishment of the website will be welcome. Contact Herman Berteler at hermanberteler@yahoo.co.uk.

Content

A
B
C
D
E
F
G
Gverder
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Pverder
Q
R
S
T
U
V
W
Z

start.txt · Laatst gewijzigd: 2023/03/23 22:39 door Herman H. Berteler